Mr. P.M.Karuppannan

Chairman

Mr. K. Periyasamy

Secretary

Mr. K. Pandian

Correspondent

Mr.B.Selvadurai

Advisor

Dr.M.Venkatesan

Administrative Officer